DEDENIE A POZEMKY l Lucia Regecová, advokátka kancelárie Glatzová & Co, pre HN:
 
S čím mávajú ľudia problémy, pokiaľ ide o dedenie pôdy? V praxi je úplne bežné, že po pôvodnom vlastníkovi zdedí pôdu viacero dedičov, ktorí sa stanú podielovými spoluvlastníkmi. Títo dediči však vôbec nemusia mať záujem pôdu spoločne obhospodarovať, respektíve dohodnúť sa na jej predaji, z čoho vznikajú v praxi nezhody. Ďalším problémom môže byť, že delenie zdedených pozemkov nie je možné, keď pozemok, ktorý sa má deliť, nespĺňa zákonom stanovené požiadavky. Ak by si ho chceli dediči rozdeliť medzi seba, musel by byť dostatočne veľký na to, aby po jeho rozdelení nevznikli parcely menšie ako 2 000 štvorcových metrov.
Vyskytujú sa podobné problémy aj pri darovaní? Pri darovaní môže nastať aj situácia, že dedič nadobudne viacero menších pozemkov „rozdrobených“ po území obce alebo viacerých obcí. Ak ich chce sceliť do jednej parcely, musí podstúpiť procedúru sceľovania v rámci pozemkových úprav. Tá nie je jednoduchá a vyžaduje súčinnosť ostatných vlastníkov pozemkov a súhlas zo strany okresného úradu. Pri darovaní sa podobné peripetie vyskytujú oveľa zriedkavejšie, keďže na darovaní sa väčšinou zúčastňujú iba dve strany, a to darca a obdarovaný. Nanajvýš obdarovaný musí s prijatím daru vyjadriť súhlas, čo znamená, že vie, do čoho ide.
Ktoré najdôležitejšie zmeny sa dotknú dedičov či obdarovaných, pokiaľ ide o pôdu od júna? Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku reguluje prevod vlastníckeho práva pri predaji alebo darovaní pozemkov. Na dedenie sa uvedený zákon nevzťahuje, a preto ho ani nijako neobmedzuje.
A považujete tento zákon za dobrý, alebo mu niečo vyčítate? Keďže zákon je v platnosti len krátko, ťažko posúdiť jeho prínos. Trochu sa však obávam, že nesplní to, čo si zákonodarca zaumienil. Čiže, aby pôda ostala v rukách poľnohospodárov a nevyužívala sa na špekulatívne obchodovanie. Taktiež sa obávam, že zákonom dôjde k neprirodzenému zníženiu ceny poľnohospodárskej pôdy, ktorá je na Slovensku aj tak dosť nízka v porovnaní s ďalšími európskymi krajinami.
Veľa sa hovorí o tom, že o pôdu môžeme prísť vyvlastnením. Vtedy dochádza k nútenému prevodu vlastníckeho práva na nadobúdateľa, teda na štát či investora. Využíva sa najčastejšie pri významných investíciách, ako sú napríklad stavby diaľnic či tovární. Vyvlastnenie je možné len v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme a za primeranú náhradu. Ak sú tieto podmienky splnené, šanca vlastníka brániť sa je takmer nulová.
Od júna je povinná registrácia predaja pôdy. Čo to znamená pre dedičov či obdarovaných? Potreba registrácie ponuky na predaj alebo darovanie poľnohospodárskej pôdy sa netýka prevodu vlastníctva na osoby príbuzné, spoluvlastníkov pôdy či poľnohospodárov z rovnakej obce. Ak však chce dedič alebo obdarovaný previesť túto pôdu na niekoho, kto do tohto okruhu nepatrí, musí si splniť viaceré povinnosti. A to, uverejniť ponuku na prevod pozemku v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. A tiež tú istú ponuku v rovnakom čase zverejniť aj na úradnej tabuli obce, kde sa pozemok nachádza. Ponuka musí byť v oboch prípadoch zverejnená najmenej 15 dní nepretržite. Za pozitívum možno považovať, že zverejnenie je bezplatné.
Čo by mala takáto zverejnená ponuka obsahovať? Musí obsahovať údaje presne špecifikované zákonom. Teda, kto je predávajúci či darca, o akú prevádzajúcu pôdu ide podľa údajov v katastri, aký je účel jej použitia v územnom pláne obce alebo zóny. Tiež, aký je účel a adresa na predkladanie ponúk záujemcov o nadobudnutie pôdy a cena požadovaná predávajúcim za štvorcový meter pôdy a podobne.
Ponuka na predaj pôdy musí byť zverejnená 15 dní nepretržite. Lucia Regecová, advokátka Glatzová & Co
Ako má postupovať vlastník? Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk už môže pôdu predať či darovať komukoľvek, s trvalým pobytom na Slovensku, prípadne, ak tu má sídlo najmenej 10 rokov. Musí tak urobiť do šiestich mesiacov od uplynutia 15-dňovej na uverejnenie ponuky. Ak to nestihne, musí ponukovú povinnosť zopakovať.
Na záver: čo ak chce niekto od júna obdarovať príbuzných pôdou? Aké úkony treba urobiť? Nový zákon v tomto smere neprináša žiadne nové povinnosti. Keďže pozemok je nehnuteľnosťou, treba vyhotoviť písomnú darovaciu zmluvu a podpis darcu musí byť úradne osvedčený. To isté platí pre dedenie. Právo zdediť poľnopozemok nie je zákonom nijako obmedzené. Pre platnosť závetu je potrebné, aby bol napísaný vlastnou rukou alebo v inej písomnej forme za účasti dvoch svedkov. Prípadne, aby bol spísaný vo forme notárskej zápisnice. Musí byť podpísaný a obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.