Nemecko: Predaj nesmie spôsobiť drobenie pozemkov. Pozemok musí mať aspoň 1 hektár. Obce majú predkupné právo. Farmári musia mať trvalý pobyt v obci, kde podnikajú. Rakúsko: Farmári majú predkupné právo. Zákony podporujú rodinné farmy. Právo na predaj pôdy cudzincom sa udeľuje len vtedy, ak sa to netýka štátnych záujmov alebo ak má nadobúdateľ pôdy v Rakúsku trvalé bydlisko najmenej 10 rokov. Poľsko: K zmluvám pri dedení alebo zmene vlastníka pozemkov sa vyjadruje štátna poľnohospodárska agentúra. Má právo zmeniť kupca. Predaj pôdy cudzincom upravuje zákon. Maďarsko: Na kúpu pôdy treba úradné povolenie. Vlastnícke právo na poľnohospodársku a lesnú pôdu nemôže získať fyzická osoba, ktorá nie je roľníkom, s výnimkou pôdy v pásme určenom zastupiteľstvom miestnej samosprávy. Holandsko: Legislatíva prísne chráni prevod pôdy na iné ako poľnohospodárske účely. Švédsko: Fyzické osoby môžu nakupovať pôdu bez obmedzenia. V určitých oblastiach treba povolenie a vyžaduje sa aj odborné vzdelanie alebo prax. V niektorých prípadoch musí majiteľ bývať na pozemku. Francúzsko: Trh s pôdou kontroluje špecializovaná organizácia (SAFER) zložená zo zástupcov profesijných združení a obcí. Jej činnosť hodnotí štát. Schvaľuje návrh zmlúv o predaji. Taliansko: Predkupné právo má osoba, ktorá obrába pôdu najmenej 2 roky, alebo vlastníci pôdy v susedstve. Trh reguluje agentúra, ktorá dohliada, aby sa k pôde dostali aj mladí farmári.