Ing. Stanislav NEMEC, tlačový hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

V dnešnej dennej tlači (štvrtok 15.8.2013) sa objavila informácia, že priemerná cena predávanej poľnohospodárskej pôdy v našej krajine sa pohybuje od 0,93 do 5,95 eur za štvorcový meter.

To by teda znamenalo, že hektár by stál od 9 300 do 59 500 eur, čo je však podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) veľmi premrštené. Takéto alebo podobné ceny sú charakteristické skôr pre západnú Európu, ale slovenská realita je iná. Úradná cena poľnohospodárskej pôdy v našej krajine sa podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) pohybuje zhruba v intervale od 1 000 do 4 000 eur, pričom reálne trhové ceny, za ktoré sa naozaj predáva, sa najčastejšie pohybujú medzi uvedenými hranicami. 

     Základným predpokladom realizácie nákupu a predaja poľnohospodárskej pôdy je dohoda medzi kupujúcim a vlastníkom. Okrem kvality vplýva
na trhovú cenu pozemkov ich druh, poloha, tvar, prístupnosť a viaceré ďalšie činitele. Hoci na Slovensku nepôsobí žiadny jednotný cenový predpis, v dôsledku čoho sa cena poľnohospodárskej pôdy stanovuje v závislosti od účelu viacerými spôsobmi, pri žiadnom z nich nedosahuje hodnoty blízke úrovni 60-tisíc eur. V každom prípade býva zvyčajne viac ako 10-násobne nižšia, od čoho sa potom odvíjajú základné podmienky kúpno-predajných transakcií.

     Reálna trhová cena a spôsob platby sú vecou dohody zainteresovaných strán. Logicky drahšia je orná pôda ako trvalé trávne porasty, pretože pri hospodárení na nej sa dajú dosiahnuť vyššie ekonomické efekty. Trh s pôdou naráža v Slovenskej republike na mnoho praktických problémov, vrátane rozdrobenosti vlastníctva a stále neukončených pozemkových úprav. Rozhodne však SPPK nemôže súhlasiť s tým, aby médiá zavádzali verejnosť a podsúvali jej nesprávne informácie o cenách poľnohospodárskych pozemkov. Za niekoľkonásobne vyššie ceny sa na trhu predávajú stavebné pozemky, ale štvrtková (15.8.) denná tlač informovala o poľnohospodárskej pôde, takže pri údajoch o jej speňažovaní sa hrubo pomýlila.

Bratislava, 15. augusta 2013

Zdroj: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora