Marek Noga, konateľ spoločnosti Poľnohospodárska pôda, s.r.o.

Vážení priatelia, vlastníci poľnohospodárskej pôdy,

Chceme Vás upozorniť, ako potencionálnych predávajúcich, aby ste si vždy vopred dôkladne preverili, kde sa Vaša predmetná parcela nachádza, či nie je potenciálne atraktívna pre využitie v budúcnosti iným ako poľnohospodárskym účelom a naopak - rovnako je potrebné, aby ste preverili, či na Vašom pozemku neviaznu rôzne vecné bremená a iné ťarchy alebo práva iných osôb, ktoré tento pozemok zaťažujú.

O týchto skutočnostiach, ktoré by mal vlastník svojho pozemku vždy dôkladne poznať, by mal kupujúceho oboznámiť a nič mu pri predaji alebo zámene zatajiť. Naša spoločnosť prirodzene nedisponuje možnosťami všetky tieto informácie pred každou kúpou preverovať, sme však pripravení napriek tomu kupovať pôdu takmer s akýmikoľvek pozitívami a negatívami, pokiaľ sme s nimi oboznámení.

Dôrazne chceme upozorňiť na špekulácie a nekalé aktivity niektorých vlastníkov, s ktorými sa bohužiaľ niekedy stretávame. Stáva sa nám, že nás dodatočne po právoplatnom odpredaji pôdy našej spoločnosti kontaktuje jej bývaly vlastník s požiadavkou na odstúpenie od zmluvy alebo dodatočné navýšenie kúpnej ceny s argumentami typu: dostali sme lepšiu ponuku ako sme to predali Vám a preto odstupujeme od zmluvného vzťahu alebo žiadame viac peňazí. Takéto konanie považujeme za nekorektné a neoprávnené a voči takýmto praktikám sa budeme brániť.

Z tohoto dôvodu Vás úctivo v mene našej spoločnosti prosím o dôkladné preverenie stavu Vašej parcely pred zamýšľaným predajom alebo zámenou – Vy ste spravidla vlastníkmi pozemku už niekoľko rokov a preto len Vy poznáte dôkladne históriu, súčasny stav a perspektívu svojej nehnuteľnosti. Okrem toho máte možnosť sa informovať o negatívach aj pozitívach pôdy, ktorú nám (alebo komukoľvek inému) chcete odpredať, môžete tak urobiť v rôznych inštitúciách ako napríklad Elektrárne, Plynárne, Vodárne, Železnice, Obecný úrad, Magistrát príslušného mesta v rámci územného plánovania a podobne. Tieto inštitúcie Vám pomôžu získať ucelenejši obraz o vašej nehnuteľnosti pred rozhodnutím predať alebo nepredať predmetnú parcelu. Vyhneme sa tak rôznym sporom, ktoré su nepríjemné pre obidve strany.

S pochopením a s úctou,

Ďakujem.

Noga Marek