Majiteľ pôdy a pozemkov má právo so svojím majetkom nakladať podľa vlastného uváženia - darovať ho, predať, odkázať dedičom. Robiť tak môže, len kým prevodu nebráni zákaz drobenia poľnohospodárskej pôdy, ktorý zakazuje deliť pozemky pod prípustnú výmeru. Lesná a poľnohospodárska pôda mimo zastavaných území obce sa totiž zo zákona nesmie deliť pod stanovenú výmeru, a to na parcely menšie ako 2-tisíc štvorcových metrov, čo sa týka poľnohospodárskej pôdy, a na pozemky menšie ako 5-tisíc štvorcových metrov v prípade lesnej pôdy. Týka sa to však len pozemkov mimo zastavaných území miest a obcí. Problémy toto nariadenie obsiahnuté v zákone na usporiadanie vlastníctva k pozemkom prináša najmä pri dedení poľnohospodárskej aj lesnej pôdy. Mnoho dedičov sa nedokáže medzi sebou dohodnúť. A navyše ich pri delení obmedzuje zákon. Dedičské konanie sa často nekončí uzavretím dedičskej dohody, ale dedičstvo musí prejednať súd a následne potvrdiť nadobudnutie dedičstva tým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané a ktorí sú najvhodnejší na obhospodarovanie predmetnej pôdy, ktorú nemožno rozdeliť. Právnička Alena Kováčová odporúča dedičom vopred sa dohodnúť, komu pozemky pripadnú. Vyhnú sa tak situácii, keď jeden pozemok získajú do vlastníctva viacerí a vznikne tak spoluvlastníctvo predmetného pozemku viacerými osobami. V dedičskej dohode si dedičia môžu rozdeliť pôdu tak, že jeden z nich vyplatí ostatným ich dedičské podiely alebo aj dohodu, podľa ktorej niektorý z dedičov nenadobudne z dedičstva nič. Dedičia však musia dodržať zákon hovoriaci o zákaze drobenia pôdy. Pôda sa musí teda rozdeliť medzi dedičov tak, aby nevznikli celky menšie, ako pripúšťa zákon. Právnici preto odporúčajú dedičskú dohodu, v ktorej sa dedičia dohodnú na spôsobe rozdelenia pôdy tak, aby neporušili zákon. Dedičia, ktorí sa nedokážu dohodnúť, sa musia pripraviť na postup podľa zákona a nasleduje často zložité dokazovanie, u koho z dedičov sa prejavujú najvhodnejšie podmienky na obhospodarovanie pôdy, a to sa určuje naozaj ťažko. Pri delení pôdy v dedičskom konaní zohráva významnú úlohu aj dátum, v akom majiteľ pozemkov zomrel. Zákaz drobenia lesnej a poľnohospodárskej pôdy sa totiž uplatňuje až od septembra 1995, pretože od tohto času je účinný zákon. Ak sa dedičsky prejednávajú pozemky po osobe, ktorá zomrela pred septembrom 1995, dedičia ich môžu deliť aj takým spôsobom, že rozdelením vzniknú pozemky menšie, ako stanovuje zákon o zákaze drobenia lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Ak sa prejednáva majetok po poručiteľovi, ktorý zomrel po tomto dátume, pôdu už pod prípustnú výmeru deliť nemožno. Rozdeliť možno aj pozemky v spoluvlastníctve. Napríklad, ak sú štyria majitelia pozemku a jeden z nich, vlastník jednej štvrtiny tejto nehnuteľnosti, chce mať svoj podiel len vo svojom vlastníctve, môže túto časť získať. „V takomto prípade platí, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve a ak je pozemok zo zákona deliteľný, možno zo zákona zrušiť a vysporiadať podielové spoluvlastníctvo aj tak, že pozemok sa rozdelí a každá časť sa zapíše na osobitný list vlastníctva,“ vysvetľuje právnička. Vždy sa preveruje deliteľnosť pozemku. Ak by sa totiž pozemok nachádzal v intraviláne obce, rozdeliť ho možno vždy. Ak sa však nachádza mimo zastavaného územia obce, môže sa na delenie vzťahovať zákon o zákaze drobenia pozemkov. Ten totiž zakazuje drobenie pozemkov mimo zastavaného územia obce. Ak pozemok podlieha zákazu drobenia, v takom prípade nie je možné zrušiť a vyrovnať spoluvlastníctvo ani súdnou cestou. Deliť pozemok možno len na základe geometrického plánu. Vyhotovuje sa vtedy, ak pozemky v súčasnom stave zapísanom na katastri, treba rozdeliť na viac častí, oddeľuje sa z nich nový pozemok, ak sa časť pozemku predáva, kupuje alebo sa ide meniť využitie pozemku. V pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer pozemkov a uvedie ich nové výmery. S geometrickým plánom možno podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Ten rozhodne o povolení vkladu a zapíše do katastra zmenu. Podľa geometrického plánu zakreslí nový stav do katastrálnej mapy a podľa zmluvy príslušnej zmluvy zmení aj údaje na liste vlastníctva.
 
Zdroj: pravda.sk